Nieuwsbrief

Ondersteuning Logo Gezond+ bij communicatie rond versneld asbestafbouwbeleid

De productie en toepassing van asbest en asbesthoudende materialen in ons land mag dan al wel sinds 1998 verboden zijn, toch zijn er naar schatting nog ongeveer 3,7 miljoen ton asbesthoudende materialen in omloop. Zonder ingrijpen verwacht OVAM dat asbesthoudende producten pas tegen 2070 grotendeels verdwenen zullen zijn. Dat is de reden waarom de Vlaamse Regering kiest voor een versneld afbouwbeleid.
 
Een versneld asbestafbouwbeleid betekent o.a. meer communicatie en sensibilisatie over dit onderwerp. Als Logo Gezond+ willen wij onze partners hierbij graag ondersteunen.  Om te weten wat de noden en behoeften rond deze materie zijn bij onze partners hebben we een korte bevraging gedaan, zodat we onze dienstverlening en het materialenaanbod beter kunnen afstemmen.
 
Er werden 37 vragenlijsten ingevuld. Bijna de helft door milieuambtenaren, maar ook door verschillende schepenen, brandweer/politie, duurzaamheidsambtenaren, huisvestingsambtenaren, woonconsulenten en welzijns- of gezondheidsambtenaren. Ongeveer de helft van de respondenten krijgt vragen van burgers over de gezondheidsrisico’s van asbest. Hiervan gaan er veel over ongerustheden bij sluikstorten en sluikstoken, bij slopen, reiniging en afvoer van asbesthoudend materiaal. Het gezondheidsrisico van asbest staat bij de meerderheid van de vragen centraal. 
 
Om dergelijke vragen te beantwoorden, vindt de helft van de respondenten zichzelf hierover goed of zelfs heel goed geïnformeerd. De rest matig of te weinig. De folder ‘Asbest in en om het huis’ van de Vlaamse Overheid wordt vaak gebruikt als achtergrondinformatie, evenals de website asbestinfo.be, de website van OVAM en gezondheidenmilieu.be. Bijna 1/5 van de respondenten heeft voldoende achtergrondkennis en raadpleegt geen bronnen. 
 
Sensibilisatie van burgers over de gezondheidsrisico’s van asbest gebeurt nog lang niet overal en waar het wel gedaan wordt, gebeurt dit vaak niet intensief. Artikels, folders, website-info en interessante links worden het meest gebruikt, 11% geeft info mee bij vergunningen voor sloop- of renovatiewerken of sensibiliseert via een artikel in “de Afvalkrant” van de intercommunale.
 
Bijna de helft van de respondenten geeft aan nood te hebben aan bijkomende ondersteuningsmiddelen. Op basis van de resultaten van onze bevraging hebben we beslist om de volgende materialen te ontwikkelen en te verspreiden binnen ons netwerk:
  • Een brochure ‘Waarmee rekening houden bij sloop- en renovatiewerken’ 
  • Een voorbeeldartikel rond het versneld asbestafbouwbeleid voor op gemeentelijke websites
  • Een reeks artikels (rond asbest en gezondheid, wettelijke bepalingen, tips over hoe veilig omgaan met asbest,…) voor gemeentelijke infobladen
  • Een voorbeeldbrief/tips voor omwonenden bij asbestbranden- en calamiteiten 
  • Een FAQ-lijst waarin allerlei vragen rond asbest (gezondheid, wetgeving,…) worden beantwoord
Vragen? Contacteer de medisch milieukundige van je regio
 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen