Nieuwsbrief

Over Logo Gezond+

Organisatie

Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. Er zijn vijftien Logo’s in Vlaanderen en Brussel.

In opdracht van de Vlaamse overheid werkt het Logo mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau:

 • Meer mensen in beweging en met een gezond gewicht
 • Minder rokers, drug- en alcoholgebruikers
 • Meer veerkrachtige mensen
 • Minder ongevallen in de privésfeer
 • Meer mensen die deelnemen aan de bevolkingsonderzoeken naar kanker
 • Een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in Vlaanderen

Bij alle Logo's - behalve in Brussel - vind je medisch milieukundigen. Zij informeren en adviseren over de invloed van het milieu op onze gezondheid. De website van de medisch milieukundigen is www.gezondheidenmilieu.be.

Doe jij mee?

 • Wil je mensen overtuigen van de vele voordelen van een fysiek actief leven en gezonde voedingsgewoonten?
 • Ben je op zoek naar een goede strategie die het gebruik van tabak, alcohol of andere drugs ontmoedigt?
 • Wil je mensen aanmoedigen om deel te nemen aan de bevolkingsonderzoeken die kanker preventief opsporen?

Ontdek onze dienstverlening of contacteer ons.

Meer weten over de Vlaamse Logo's? Lees onze voorstellingsbrochure.

 

Ons werkterrein

Logo Gezond+ vzw is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht op 23 juli 2009 en actief sinds 1 januari 2010. Deze organisatie is het resultaat van een herstructurering van het preventielandschap in Vlaanderen. Logo Gent vzw, Logo Meetjesland vzw en Logo Zuid Oost Vlaanderen vzw werden gefusioneerd met een deelgebied van Logo Waasland vzw en Logo Schelde-Dender vzw.

Het werkingsgebied strekt zich uit over 45 Oost-Vlaamse gemeenten met in totaal 851.584 inwoners. Dit maakt Logo Gezond+ vzw tot één van de grootste Logo’s in Vlaanderen met het grootste aantal gemeenten en op één na grootst aantal inwoners (min.183 043 tot max. 897 118) onder haar bevoegdheid.

Logo Gezond+ vzw telt 108 leden uit diverse geledingen: lokale besturen, onderwijs, zorgsector, bedrijven, wetenschap en is een afspiegeling van het werkveld.

Organigram

Klik op de kaart om te vergroten.

Hier kan je de werking en functie van alle bestuursorganen terug vinden, alsook de volledige lijst van bestuurders.

Missie

Logo Gezond+ vzw richt zich naar lokale besturen en verenigingen, onderwijszorgsector en bedrijven. Logo Gezond+ vzw maakt hen wegwijs in de gevalideerde preventiemethodieken en -materialen, spoort hen aan tot samenwerking en onderling overleg, ondersteunt hen bij de uitvoering, coördinatie en evaluatie van acties en signaleert ervaren noden bij de Vlaamse overheid.

Logo Gezond+ vzw wil haar doel bereiken door:

 • Een integrale benadering waarbij gezondheid gedefinieerd wordt als een breed en dynamisch begrip.
 • Gezondheidsbevordering af te stemmen op de beoogde doelgroep door participatie van de doelgroep.
 • Een intersectorale aanpak die aanstuurt op samenwerking en aansluit op de lokale noden.

Dat betekent dat Logo Gezond+ vzw:

 • fungeert als draaischijf waar strategieën worden ontwikkeld.
 • verwachtingen en knelpunten inventariseert aangereikt door haar partners.
 • ondersteuning biedt aan haar partners: wetenschappelijk, organisatorisch, logistiek, administratief en onder de vorm van gezondheidsbevorderende activiteiten met specifieke aandacht voor moeilijk te bereiken doelgroepen.
 • Vlaams ontwikkelde methodieken door partnerorganisaties implementeert rekeninghoudend met de eigen draagkracht naar personeel en financiële middelen.
 • de eerstelijnsopdrachten van het Vlaams medisch milieukundig netwerk uitvoert.

Dat betekent dat Logo-partners:

 • zich engageren om gegevens en ervaringen uit te wisselen en hun expertise en knowhow in te brengen.
 • streven naar samenwerking en afstemming.
 • meewerken aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.
“Een goede gezondheid, dat wensen we elkaar graag toe"

Dirk van Hoye, voorzitter van Logo Gezond+ vzw

"Ik vind het een genoegen voorzitter te zijn van Logo Gezond+ vzw, een netwerkorganisatie, die ik niet alleen een goede gezondheid toewens, maar die er ook nog zelf werk van maakt. Samen met onze partners is het onze taak mensen te stimuleren gezonder te eten, regelmatig te bewegen en te ontspannen, niet (meer) te roken, zich op het gepaste tijdstip te laten screenen en vaccineren, de woning en omgeving veilig te houden, kortom er gezonde leefgewoonten op na te houden".

Logo’s staan voor lokaal gezondheidsoverleg en zijn sinds de eeuwwisseling actief in het Vlaamse preventielandschap. Logo Gezond+ vzw omvat de zorgregio Gent, een gebied dat ongeveer 2/3e van Oost-Vlaanderen omvat. De naam ‘Gezond+’ geeft weer dat we ten volle gaan voor gezondheid. De + staat voor de positieve bijdrage en extra stimulansen die we willen geven aan het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen en de meerwaarde van partnerships. Logo Gezond+ vzw is ontstaan in 2010 als fusie van Logo Gent, Logo Meetjesland, Logo Zuid Oost-Vlaanderen en een deelgebied van Logo Waasland en Schelde-Dender.

Het nieuwe bestuur van Logo Gezond+ vzw bouwde niet zomaar voort op het oude, maar maakte werk van een strategisch kader met uitgeschreven missie, welomschreven doelstellingen en een aangepaste organisatie. Cruciaal hierin was het samenstellen van een team met een nieuw takenprofiel. De meeste medewerkers kregen een dubbele opdracht; namelijk de verantwoor-delijkheid over een setting (onderwijs, bedrijven, lokale besturen, eerstelijnsgezondheidszorg) en het beheer van een regio (Gent, Meetjesland, Schelde-Durme en Zuid Oost-Vlaanderen) en dit los van de gezondheidsthema’s. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe invulling een meerwaarde en garanties biedt voor de partners waarmee we samenwerken en ons in staat stelt het hele werkingsgebied te bestrijken. Vanaf 2010 maken ook de medisch milieukundigen vast deel uit van het team.

Ik pleit ervoor dat Logo Gezond+ vzw sterk inzet op haar netwerk. De overheidsopdracht is duidelijk: Logo’s verspreiden de Vlaams ontwikkelde methodieken en materialen naar preventie-organisaties. Logo Gezond+ vzw wil dan ook een ware draaischijf worden in haar regio. Logo Gezond+ vzw informeert, adviseert en ondersteunt de vele terreinorganisaties die beroep op hen doen, zonder in hun plaats te treden, maar wel door hen sterker te maken en te stimuleren. De oprichting van 4 regioraden, met participatie van regionale en lokale actoren rond preventie, biedt mogelijkheden deze partners te betrekken, aansluiting te vinden en voeling te houden bij wat lokaal leeft.

De inspiratie en het engagement van het Logo-team en de bestuurders maken mij sterk dat Logo haar uitdagingen kan waarmaken en wezenlijk kan bijdragen tot de realisatie van de gezondheidsdoelstellingen.

Jaarverslag 2015

Elk jaar werkt Logo Gezond+ vzw mee aan het Vlaams preventiebeleid en de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Dat doen ze steevast samen met een brede waaier partners: de lokale besturen, het onderwijs, de eerstelijn en bedrijven. Logo Gezond+ vzw doet dit in een groot werkgebied dat 45 gemeenten telt. Dit werkgebied is opgedeeld in 5 subregio's waarvan je hieronder een gepersonaliseerd jaarverslag kan vinden. 

 

 
Pers

Contact:

Koen Van Langenhove
communicatieverantwoordelijke

t 09 235 74 25
e koen.vanlangenhove@gezondplus.be
bereikbaar: ma, di, vr

Artikels door Logo Gezond+ vzw

   

Download hier artikels voor infobladen of website met bijhoren foto materiaal.

   

Social media

Facebook: https://www.facebook.com/logo.gezondplus/

 

 

Logo regio's in kaart

Postcode

 

Logo Antwerpen